Boeken

AUTEUR
Ron van de Water (1952)

Is directeur van Learnworks. Hij kijkt vanuit bedrijfssociologische en bedrijfspsychologische invalshoek naar de gezondheid van mens en organisatie in de rol van werkdokter Hij heeft zijn loopbaan doorgebracht bij Unilever, Océ van der Grinten en het GITP in HR- en opleidingsmanagement, MD- en loopbaanadvisering alvorens Learnworks te starten.

Mijn praktijk richt zich op mensen met complexe werk- en loopbaan gerelateerde vragen. Het zijn persoonlijke en persoonsgerichte vragen en vraagstukken waar een opleiding, assessment en/of advies niet voldoende is. Ik beschouw mijzelf als een ‘Werkdokter’. Ik heb mijn praktijk sinds 1986. Ik combineer daarin mijn kennis, inzichten, ervaring en vak methodieken zowel uit mijn bedrijfsleven loopbaan alsook uit de Arbeids- en Organisatiepsychologie en loopbaankennis vanuit mijn GITP-periode. In de loop van de afgelopen jaren heb ik mij steeds verder geschoold in diverse richtingen van de counseling en psychotherapie. Naast deze meer procesgerichte benaderingen maak ik ook gebruik van diagnostiek. Hierbij hebben wij in onze eigen Learnworks R&D speciale testdiagnostiek ontwikkeld om bronnen van stagnatie (vroegtijdig) op te sporen. Ik vind de samenhang tussen hard en zacht buitengewoon zinvol: wegen en bewegen. Daar de aanvragen veelal komen vanuit de werknemer en de werkgever is het belangrijk en gevoelig hoe persoonlijke geheimhouding bewaakt wordt. Daar er sprake is van dubbel opdrachtgeverschap kunnen de belangen en vragen van de werknemer en werkgever verschillen. Hoewel zich dit in de praktijk eigenlijk altijd laat oplossen is een duidelijk proces dat vooraf gecontracteerd wordt noodzakelijk. Wij gaan er vanuit dat er drie lijnen zijn van opdrachtgeverschap, namelijk inhoudelijk, procedureel en financieel. Per aspect worden duidelijke afspraken gemaakt over privacy, rollen en verantwoordelijkheden. Mijn werkwijze is altijd dat ik na het eerste contact, vaak via de P&O-afdeling soms rechtstreeks via de werknemer, een intake met de betrokkene heb. Op basis daarvan bepalen we of er wederzijds vertrouwen is en zicht op een goede aanpak. Dan maak ik een voorstel inclusief begroting die overlegd worden aan de werkgever, vaak in een driegesprek. Daar worden ook afspraken gemaakt over het psychologisch contract, dat wil zeggen doelstellingen, privacy, contact en overleg tussentijds met de manager/werkgever over voortgang en eventuele rapportage (wel of niet, hoe, etc.) Ik gebruik meerdere methoden en inzichten alsook dat ik mijzelf en mijn ervaring inzet. Ik werk op meerdere dimensies en beschouw iemand uit meerdere contexten; zowel werk, loopbaan, welzijn, afkomst en persoonlijkheid tegen de achtergrond van een wereld van werk en organisatie in beweging. Over de meer dan 25 jaar werkervaring in de loopbaanadvies en -begeleiding heeft Ron van de Water een boek geschreven: ‘Spreekkamer van de werkdokter: 10 loopbaanrecepten’. Kijk bij onze brochures voor meer informatie.

Stagnatie van professionals 1e druk is een boek van Ron van de Water uitgegeven bij Scriptum Books. ISBN 9789463190527

Generiek beleid en algemene maatregelen ten aanzien van employabiliteit, mobiliteit, levenslang leren en duurzame inzetbaarheid lijken in veel gevallen niet de gewenste vruchten af te werpen. Op organisatieniveau zien we dat belangrijke strategische vraagstukken als innovatie, wendbaarheid en ‘organisational health’ het moeilijk hebben. Dat komt in veel gevallen omdat de mensen stagneren. De auteurs geloven dat specifieke interventies voor het voorkomen en oplossen van stagnatie mogelijk en nodig zijn.
Voorkomen en aanpakken van stagnatie wordt om verschillende redenen steeds belangrijker om een hoge productiviteit te kunnen blijven behouden:
— In de kenniseconomie is de vakdeskundigheid van de professional het kapitaal en de motor van de organisatie
— Kennisontwikkeling gaat zo snel dat het risico op kennisveroudering toeneemt; professionals worden op steeds jongere leeftijd minder goed in hun vak
— De kans op stagnatie wordt verder vergroot door verplatting, horizontalisering en technologisering van onze organisaties. De daarvoor benodigde flexibiliteit van professionals om anders (samen) te werken, kost in toenemende mate moeite
— Duurzame inzetbaarheid is een strategisch (HR) vraagstuk geworden gegeven de vergrijzing van de beroepsbevolking en de steeds latere pensioenleeftijd.

Wat zijn dat nu eigenlijk professionals en hoe ontwikkelen zij zich? Waarin lopen professionals stagnatierisico’s en hoe kunnen die verkleind worden? Wat kan de organisatie doen om stagnerende professionals te helpen? Hoe creëer je een stagnatie-onvriendelijke organisatie? De antwoorden op deze vragen worden praktisch en modelmatig gepresenteerd, direct toepasbaar voor de HR-professional, consultant, manager en toezichthouder.

Ron van de Water is directeur van Learnworks, een HRM kennisbedrijf, en gespecialiseerd in loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding.

Mathieu Weggeman is hoogleraar organisatiekunde aan de TU/e, bestuursadviseur, lid van de Raad voor Cultuur, van de RvT van Buurtzorg Nederland en van de RvC van Brainport Development in Eindhoven.

 • Nederlands 
 • Hardcover 
 • 9789463190527 
 • Druk: 1 
 • maart 2017 
 • 243 pagina’s

Te veel werknemers haken te vroeg af, of moeten te vroeg afhaken. Zowel de overheid als werkgevers- en werknemersorganisaties beginnen het daarover eens te worden. Leken regelingen als WAO, VUT, ’57-half’, ’55- plus’ enzovoort een tijdlang een zegen, nu worden ze te kostbaar.

Tot nog toe brengt een slinkend aantal ‘actieven’ die stijgende kosten op voor de ‘inactieven’, maar de grens van de solidariteit is in zicht. Men lijkt het er ook over eens te zijn dat er in het verleden al te gretig van zulke regelingen gebruik is gemaakt, en vaak om oneigenlijke redenen. Het resultaat is hoe dan ook dat aan de overblijvende actieven steeds hogere eisen gesteld worden. Steeds minder mensen doen meer. Als het niet langer mogelijk is inadequaat functionerende mensen via WAO, VUT en dergelijke weg te sluizen, ontstaat er een situatie van ‘no escape’. Het voorkómen van stagnatie wordt daarmee voor alle betrokkenen heel belangrijk.

 • Nederlands 
 • Paperback 
 • 9789026724213 
 • Druk: 1 
 • december 2002 
 • 110 pagina’s
Spreekkamer van de werkdokter
Stagnatie van professionals
Management van stagnerende medewerkers - Ron van de Water